TOP ZÁPAS LM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPORT TICKET TRAVEL s.r.o.

1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní vztah mezi společností Sport Ticket Travel s.r.o. a zákazníkem se řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy a smlouvou uzavřenou se zákazníkem, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky. Každá objednávka uzavřená přes internet musí obsahovat zaslané obchodní podmínky. Buď v tištěné podobě a přibalené k objednanému balíčku/produktu nebo zaslané v elektronické podobě (PDF) při dokončení objednávky. Zákazník podpisem smlouvy potvrzuje převzetí, přečtení a souhlas s těmito podmínkami. V případě rozporu má přednost ujednání smlouvy před obsahem těchto podmínek.

2) PRODÁVAJÍCÍ

Sport Ticket Travel s.r.o., IČ: 02885328, Lutová 73, Chlum u Třeboně 378 06, společnost zapsaná v obchodním rejstříku od 19. dubna 2014, C 224914 vedená u Městského soudu v Praze.
Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory mezi nimi, které vzniknou na základě nebo v souvislosti s uzavřenou smlouvou, budou s konečnou platností rozhodovány u Městského soudu v Praze.

3) KUPUJÍCÍ 

(Dále také "zákazník", "klient") podáním objednávky a přijetím (platbou) smlouvy potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

4) OBJEDNÁVKA A PLATBA

Kupující po vybrání služby potvrdí prodávajícímu svou objednávku emailem, telefonicky, objednávkou či prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách společnosti. Kupující od naší společnosti následně obdrží vyrozumění o aktuální dostupnosti vybrané služby spolu s emailem s platebními instrukcemi či smlouvu o zajištění vstupenek, kterou kupující stvrdí podpisem  a odešle zpět kupujícímu. Platbu je nutné provádět vždy pod variabilním symbolem uvedeném v zaslaném emailu s platebními instrukcemi či uvedeném na smlouvě. Pokud nebude variabilní symbol zadán, nebude platba akceptována a objednávka bude zrušena. Platba bude vrácena zpět na účet, ze kterého byla přijata.

5) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka se považuje za potvrzenou v momentě, kdy je zákazník vyrozuměn emailem o potvrzení vybraných služeb prodávajícím a zároveň je vybraná služba od klienta plněf zaplacena. 

6) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

Zaplacené objednávky jsou závazné a nezrušitelné. Zajištěné služby se nevracejí ani nevyměňují. V případě, že kupující není s to čerpat vybranou službu, může požádat prodávajícího o zpětné odkoupení či znovu-zařazení do nabídky.
Kupující má právo zrušit objednávku kdykoliv před jejím zaplacením a to bez udání důvodu.
Objednávky, u kterých není přijata platba na našem účtě číslo 264429230/0300 do doby splatnosti uvedené na výzvě k platbě, není-li prodávajícím a kupujícím domluveno jinak, budou automaticky zrušeny.
Jestliže nastane v době před potvrzením objednávky výrazná změna ceny u vybrané služby, popřípadě je-li služba již nedostupná (např.: akce je vyprodána či zrušena), prodávající bude kontaktovat kupujícího s upřesněním situace. Pokud kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena převodem na jeho účet a to bez zbytečného odkladu ze strany prodávajícího.

7) ZRUŠENÍ ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku vytvořenou na stránkách www.footballtickets.cz před zasláním platebních údajů z důvodu nedostupnosti vybraných služeb. Dále si vyhrazuje práco zrušit čerpání služeb pro zákazníka v důsledku neodvratitelné události, které
nemohl zabránit a z jiných vážných důvodů. Sport Ticket Travel je povinen takové zrušení zákazníkovi písemně oznámit.
Dojde-li ke zrušení ze strany prodávajícího, nabídne Sport Ticket Travel zákazníkovi čerpání jiných služeb nejméně ve stejné kvalitě,
nebo provede plnou refundaci již zaplacené ceny. 

8) DORUČENÍ VYBRANÉ SLUŽBY

Cena doručení je předmětem domluvy mezi prodávajícím a kupujícím a musí být uvedena ve smlouvě o zajištění služeb. Dohodnou-li se prodávající a kupující na alternativním způsobu doručení, musí být cena předem stanovena ve smlouvě.


9) PRODÁVAJÍCÍ NENÍ POŘADATELEM JEDNOTLIVÝCH AKCÍ, NA KTERÉ JSOU SLUŽBY PRODÁVÁNY

Naše společnost není pořadatelem jednotlivých akcí, na které jsou služby prodávány, a proto, žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv z těchto akcí a nebo za to, že se konat nebude. Neodpovídá ani za jakoukoliv změnu akcí nebo jejich termínů, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na akcích došlo či za cokoliv, co by mělo v těchto akcích svůj původ. Neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s akcí. Zejména neodpovídá za žádné výlohy, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s akcí, její změnou, posunutím termínu, zrušením či konáním. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u příslušného pořadatele akce. V případě úplného zrušení akce se při vracení ceny vstupenky postupuje níže uvedeným způsobem.

Dojde-li k úplnému zrušení akce, bude zákazník, na kterého má naše společnost kontakt (e-mail, poštovní adresa, apod.), písemně vyrozuměn, že akce je zrušena. Dojde-li k úplnému zrušení akce bez náhrady, bude kupujícímu, který má již potvrzenou a především zaplacenou objednávku, refundována cena vstupenky na účet, ze kterého naše společnost platbu obdržela. Posunutí termínu utkání není důvodem k vrácení platby. V případě zajištění služeb na sportovní/kulturní akci bere kupující na vědomí, že termín akce (zejména fotbalová utkání) se může dle uvážení pořadatele a jiných okolností (např.: televizní práva aj.) dodatečně změnit. Stanovené termíny při úvodním losování jednotlivých lig na začátku sezony nejsou fixní a jsou potvrzovány samotnými kluby přibližně 10 dní před plánovaným utkáním. Kupujícím doporučujeme pravidelně sledovat webové stránky klubů - sekce termíny/fixtures. 

Prodávající není povinen po zaplacení objednávky informovat kupujícího o změnách v termínu zápasu/kulturní události .

10) ASISTENČNÍ SLUŽBA

V případě nutnosti návštěvy akce s asistencí nebo na invalidním vozíku, je nutné nás předem informovat. Za případné nevpuštění na stadion nebo na přidělená místa neneseme žádnou odpovědnost.

11) ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených ve smlouvě o zajištění služeb společností Sport Ticket Travel s.r.o., se sídlem Lutová 73, Chlum u Třeboně 378 06, IČO 028 85 328 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let.

12) BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:


1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Výše uvedené obchodní podmínky jsou platné od 1. 7. 2018